Algemene voorwaarden Fietsen voor je club.

Deelname is geheel op eigen risico, u dient als deelnemer zelf zorg te dragen voor een eventuele verzekering voor schade of ongevallen.

Het evenement is een recreatieve toertocht en geen wedstrijd!

De deelnemers dienen zich te gedragen als alle andere weggebruikers en nemen geen uitzonderingspositie in.

Alle verkeersregels zijn van toepassing en dienen te worden gerespecteerd.

De politie zal strafrechtelijk handhaven op verkeersgevaarlijk gedrag en daartoe controles uitvoeren.

Een deelnamebewijs is pas definitief geldig indien het (volledig) verschuldigde bedrag aan inschrijfgeld is voldaan.

Na het incasseren/ontvangen van het inschrijfgeld is er geen mogelijkheid tot annulering van deelname.

Deelname aan de Fietsen voor je club en de daarbij behorende voorzieningen zijn alleen mogelijk voor geregistreerde deelnemers.

Persoonsgegevens worden niet doorverkocht of verhuurt aan derden. De organisatie van Fietsen voor je club gebruikt deze gegevens alleen waarvoor deze nodig zijn om deelname mogelijk te maken. De organisatie kan wel de emailadressen van geregistreerde gebruikers mailen met relevante acties of aanbiedingen. Indien de mailing uit hoofde van derden gebeurt zal deze nooit zelf de beschikking krijgen over de adressen. Deze blijven ten allen tijde in het bezit van de organisatie. Eventuele mailingen gebeuren altijd anoniem.

Deelnamebewijzen zijn uniek en strikt persoonlijk en mogen niet overgedragen worden aan derden. De persoonlijke gegevens op het deelnamebewijs worden onder geen enkel beding gewijzigd door de organisatie.

De fietsen dienen aan de wettelijk gestelde eisen te voldoen. Het gebruik van bromfietsen is niet toegestaan.

De deelnemer verklaart in goede gezondheid te zijn en onder eigen verantwoordelijkheid aan de toertochten deel te nemen.

Deelnemers respecteren overige weggebruikers, natuur en milieu.

Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers.

Het gebruik van volgauto’s of motoren is verboden.

De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer.

Deelnemers moeten de aanwijzingen van de politie en de juryleden van organisatie opvolgen.

Deelnemers kunnen bij ongeoorloofd gedrag, het zich niet houden aan de verkeersregels en bij het niet opvolgen van aanwijzingen van de politie en de juryleden van de organisatie van verdere deelname worden uitgesloten. Deze deelnemers zijn tevens uitgesloten van deelname aan andere tochten van de organisatie in de toekomst.

Indien een deelnemer, om wat voor reden dan ook, na betaling van het inschrijfgeld besluit niet deel te nemen aan de ingeschreven toertocht(en) is het niet mogelijk om hiervoor een compensatie of restitutie van het inschrijfgeld te ontvangen.

Wanneer naar het oordeel van de organisatie bijzondere omstandigheden het noodzakelijk maken de Fietsen voor je club geheel of gedeeltelijk geen doorgang te laten vinden, of te verplaatsen van locatie, kan de inschrijver of andere belanghebbende uit dien hoofde geen aanspraak maken op schadevergoeding of restitutie van de inschrijfkosten.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie.